Laatste preek

(door Roelof)

 

Leven door de kracht van de Heilige Geest

Pinksteren is die grote gebeurtenis Joël ooit voorspelde (Joël 3:1-2 NBV):
Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

En ook Johannes de Doper heeft het al gezegd (Lukas 3:16):
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;

Er is dus een doop met de Heilige Geest. Kijken we even verder naar wat Jezus er over zegt (Johannes 14:16-17a):
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.

En dan zien we de eerste gebeurtenis in de bijbel beschreven door Lukas in het boek Handelingen, waar staat wie als eerste de Heilige Geest ontvingen:

  • De 120 mensen die na Jezus’ hemelvaart bijeen waren in Jeruzalem en met elkaar in gebed waren.
  • De mensen die zich op de Pinksterdag na de preek van Petrus bekeerden, dus niet alleen de mensen die in die bovenzaal samen waren.
  • En: de groeiende gemeente die in Handelingen is beschreven.

Met andere woorden: allen die God er om vroegen bij hun bekering of soms ook op een later tijdstip. Jezus geeft dat zo aan in

Lukas 11:13 ‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Laten we ook hier de bijbel spreken:

Handelingen 2:38:
Petrus antwoordde: ‘Keer u af (bekeer u) van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.

Dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt (Johannes 7:37b-39a):
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen.

Tot God komen, bekeren ofwel: je zondige leven opgeven, geloven dat Jezus vergeving van zonden geeft, je laten dopen tot vergeving en je toewijden aan het leven met God en Hem gehoorzaam zijn, in aanhoudend bidden en verlangen naar het levende water en geloven dat God het geeft – zijn de voorwaarden om de Heilige Geest te ontvangen.

 

Waarom is de doop met de Heilige Geest nodig?

Drie Bijbelteksten geven dat aan:

1 Cor. 12:13:
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

Handelingen 1: 8:
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

En Handelingen 9:31:
In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.

Straks werk ik dat nog wat verder uit.

 

Iedereen die de Heilige Geest heeft ontvangen weet en zal merken dat de Heilige Geest op hem rust.
1 Petrus 4:14
Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.

De heilige Geest is God. Hij is de derde persoon van de Drie-enige God. Een persoon, net als Jezus en God de Vader. Jezus geeft dat duidelijk aan in Johannes 16:7b-8:
als ik weg ben, zal ik hem (de pleitbezorger) jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.

En in Johannes 4: 24:
want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.

Ook teksten als Rom 15:13 en Ef. 4:3 bevestigen dat.

 

De heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus op aarde en aan alle christenen en de gemeente gegeven. Dat heeft een enorme waarde. Als de Heilige Geest een persoon is en zelfs God, en wij Hem links laten liggen of dat ontkennen, dan onthouden we God de eer die Hem toekomt en de liefde en toewijding waarop Hij recht heeft.

Daarom is het van groot belang dat we weten wie de Heilige Geest is. Is hij alleen maar een verborgen, wonderbare kracht die ons in onze zwakheid en onwetendheid ter beschikking staat? Of is Hij een persoon die onvoorstelbaar heilig is, oneindig wijs, in staat tot onvoorstelbare prestaties en onmetelijk liefdevol en die ons leven in Zijn hand wil nemen?
De eerste mening is heidens en lijkt veel op het Afrikaanse fetisjisme, het geloof dat natuurlijke voorwerpen bovennatuurlijke krachten zouden hebben, de manier waarop zij hun afgoden dienen. Als we de Heilige Geest alleen maar als een kracht zien of als een werking, -zoals zo velen- zullen we ons voortdurend afvragen: “Hoe kan ik meer van de Heilige Geest ontvangen?” (Simon de tovenaar).

Als we over de Heilige Geest denken als een kracht waarover wij op de een of andere manier kunnen beschikken, dan leidt dat tot zelfvoldaanheid, arrogantie, fanatisme, tot het idee tot een hogere klasse christenen te horen.

Hebben we de opvatting over de Heilige Geest als persoon overeenkomstig de uitspraken van de bijbel, dan zullen we ons niet afvragen: Hoe kan ik meer van de heilige Geest ontvangen, maar: “Hoe kan de Heilige Geest meer van mij ontvangen” en ook: ‘Hoe kan ik mijzelf zo aan God overgeven dat de beloften die Jezus geeft in mijn leven waar worden. Dan wordt waar dat we van Hem kracht ontvangen, dat we Zijn  getuigen zijn, dat Hij ons herinnert aan wat Jezus zijn discipelen en ons heeft duidelijk gemaakt. De Heilige Geest krijgt als ik mij volledig aan Hem ter beschikking stel de ruimte om Zijn wonderen te werken.

Duizenden kunnen getuigen over de zegen die het hun gebracht heeft toen ze de Heilige Geest als een persoon leerden kennen.

De Heilige Geest is een Persoon die even werkelijk is als Christus zelf: een alomtegenwoordige, liefdevolle vriend en machtige helper, die ons niet alleen ononderbroken terzijde staat, maar dag aan dag en ieder uur van de dag in ons hart woont en bereid is in elke situatie van ons leven voor ons op de bres te staan.

Jezus maakt ons dat in Johannes duidelijk: De Trooster zal alles leren, indachtig maken, Die zal getuigen van Jezus, Die zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel, Die zal leiden in alle waarheid en Jezus verheerlijken.

 

Wat bewerkt de Heilige Geest?

In het Oude testament zien we Zijn grote bovennatuurlijke daden, profetie, leiding, begrip en rust.

In het nieuwe testament lezen we dat Hij degene is die kracht geeft, die de wonderen doet, troost geeft, leiding en wijsheid, die ons de woorden van Jezus in herinnering brengt, ons vermaand, ons inspireert en enthousiast maakt. Hij geeft ons inzicht in alles wat we voor ons leven nodig hebben, zodat we kunnen

>>Leven door de kracht van de Heilige Geest.

 

Nogmaals het waarom.

 

2 Cor. 3: 3: u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. 

Gods plan is het dat we de boodschap van God in de wereld verkondigen.
Waarom? Zodat de kar van de gemeente vooruit komt en de gemeente groeit!

Hij wil dat dat gaat via de weg van natuurlijke gemeenteontwikkeling, waar we het in het verleden al vaker over hebben gehad.
Ik laat de dia’s van toen nog maar eens zien, zodat we ons dat herinneren.

Met acht kwaliteitskenmerken maken we ruimte voor de groeimechanismen waarmee God Zijn gemeente bouwt.

 

De gemeente groeit zo maximaal naar het niveau van de kortste duig.

Met andere woorden: leven in de kracht van de Heilige Geest betekent dat we niet leven naar ons eigen inzicht, onze eigen begeerten en behoeften bevredigen, maar dat ik de gaven die ik van de Heilige Geest heb ontvangen inzet voor het welzijn van de (universele) gemeente van God. Zodat de kar Gemeente geen vierkante wielen heeft maar vooruit komt.

We lezen in Galaten 5: 13-21 wat dat betekent:
13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde14want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.

16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 

19Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

De vrucht van Geest groeit alleen maar door de Geest en niet als we op onze menselijke inzet en geaardheid en gaven vertrouwen. We lezen verder: Gal. 5:22-26
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Paulus leert ons dat als alleen onze eigen natuurlijke eigenschappen ons leiden, dat dat de gemeente geen goed zal doen. De geest wordt ons gegeven voor het algemene nut van de gemeente en om dienstbaar te zijn voor die gemeente (1 Cor 12:7):
In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

Daarom moeten we ons bewust zijn dat het Pinkstervuur in ons brandt en wij als zijn kinderen een tempel van de Heilige Geest zijn. Met ons wil God de wereld veranderen!
Rom. 12:11: Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

 

Treebeek 9 juni 2019