Erik van Ommen

Zondag 29 juli 2018

 

Eenheid in de gemeente

 

Roelof heeft het al eerder over eenheid in de gemeente Gods gehad, maar nu gaan wij er nog wat dieper op in.

Wat zegt God zelf over hoe de eenheid in de Gemeente Gods zou moeten zijn, onder elkaar?

Jezus heeft voor de eenheid gebeden. Wij die in Hem zijn, worden zelfs bevolen eensgezind te zijn.

Wees eensgezind wees niet hoogmoedig maar zet u zelf aan tot bescheidenheid (Rom. 12:16).

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn om scheuringen te vermijden, om in uw denken en overtuiging volledig één te zijn (1 Kor. 1:10).
Dus wij allemaal worden daarbij betrokken:

Tot slot vraag ik u wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn (1 Petrus 3:8).

God heeft eenheid bevolen, dus verdeeldheid is in strijd met Gods wil.

Eensgezind moeten wij zijn:
Maak mij dan gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen maar ook die van de ander. indien ieder van ons echt de gezindheid van Christus heeft, dan zullen wij in Hem verenigd zijn (Filip. 2:2:4).

Maar hoe moeten wij dat dan doen en waar liggen vaak de problemen?

De Christenheid is ziek, ja laten wij er niet omheen lopen, men noemt het de ziekte van verdeeldheid! Als je naar de dokter gaat omdat je ergens last van hebt, krijg je een recept, je gaat naar de apotheek en krijg medicamenten. Er zijn van die mensen die halen de medicamenten, maar gebruiken ze niet zoals werd voorgeschreven of ze nemen ze helemaal niet in en worden dan ook nog boos als ze niet genezen.

In de gemeente heerst hetzelfde probleem. God heeft een voorschrift ter genezing, maar die heeft bij velen in de gemeente in bittere smaak en die willen ze gewoon niet innemen. Dan moet de gemeente maar verdeeld blijven, en geef dan God niet de schuld, want Hij is de grote Geneesheer.

De meeste mensen willen zijn Woord niet volgen door het ook in de gemeente toe te passen. Dit geldt voor velen van ons, en door allerlei tradities, theologische visies en kerkelijke leerstellingen eraan toe te voegen, brengen ze alleen nog meer afscheiding.

Span u in om door de samenbindende kracht  van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft (maar ieder van ons moet het wel toepassen), één lichaam en één geest zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, (wij hebben allen) één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen door allen en in allen is (Efeziërs 4:3-5).

Heeft iedere gemeente soms een aparte God, een aparte bijbel aparte geest, aparte visie??

Dat God één is moet voor ons als gemeente ook een aansporing zijn om één te zijn.
Er is toch ook slechts één geloof.
De christenen van de eerste eeuw hadden geen afwijkende eigen visies of leerstellingen waardoor ze zich gingen afsplitsen van hun medegelovigen in de gemeente. Gebeurde dat wel, dan werd dat aangepakt.

Maar u bent één uitverkoren geslacht, één koninkrijk van priesters, één heilige natie, één volk dat God zich verworven heeft (1 Petrus 2:9).
Behalve jij, want jij deelt niet mijn visie, jij bent een hele rare priester?  Dat zegt God niet.

Er is ook maar één lichaam!

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld (Efeziërs 1:22:23).
Als hoofd over de kerk, behalve over hen die niet geloven wat ik geloof. Nee. Dat staat hier niet. Over alles aangesteld, over Zijn gemeente. Hier wordt gesproken over alle gelovigen waar zij ook zijn.  Er is slechts één gemeente van Christus, die bestaat uit alle ware gelovigen. Als jij gelooft in dat ene ware evangelie, en in Hem die het heeft volbracht, ben jij al lid van die ene ware gemeente.

Want door het geloof, en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed (Galaten 3:26:27).

Waarom beperken mensen in de gemeente zich toch niet wat God zelf zegt. Dit zijn Gods eigen woorden die voor velen een bittere smaak hebben. Ze houden liever vast aan hun eigen tradities dan aan waarheid en eenheid. Allen zijn door de Heilige Geest, door geloof in het ene evangelie, gedoopt in dat ene lichaam.
Of denken jullie dat er in de hemel verschillende compartimenten zullen zijn voor mensen uit verschillende denominaties? Terwijl we duidelijk zien dat God zelf zegt dat ze in dat ene lichaam zijn verzegeld, ondanks hun verschillende visies.

Paulus zegt nu iets waar wijzelf als gemeente naar dienen te luisteren:
Broeders en zusters, in de Naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloes huisgenoten is mij namelijk verteld broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel de een zegt ik ben van Paulus, een ander: ik van Apollos, een derde: ik van Kefas, en een vierde: ik van Christus. Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? (1 Kor. 1:10-13)

Het probleem van verdeeldheid in deze gemeente wordt door Paulus opgedeeld in 2 delen:

1 – het denken en de overtuigingen zijn niet één (vers 10),
2 – er is sprake van geestelijke onvolwassenheid. Volgens vers 12 hadden ze zelfs hun eigen favoriete leiders of leraren. Waarom? Omdat zij bepaalde leringen brachten, die bepaalde mensen in die gemeente gingen aanhangen  waardoor zei zeiden: Ik hoor bij die en ik die en ik die. Zelfs Paulus werd daarbij betrokken. Voor Paulus was dit onaanvaardbaar. Hij veroordeelde dit.

Het is vanaf het begin de bedoeling van God de Vader geweest dat we één zijn door Jezus door wie we behouden zijn – dat is het pure evangelie – niet onze eigen stokpaardjes. De Korintiërs zagen de verschillende onderwijzers als vertegenwoordigers van bepaalde leerstellingen, of wijze opvattingen, en daar konden ze met elkaar uren over discussiëren. Maar op deze manier dreigde het ware geloof gereduceerd te worden tot een verzameling wijsgerige opvattingen. En het feit van de gekruisigde, Jezus, waarin wij allen gedoopt zijn door die ene geest, waarin wij allen één zijn, dreigde daardoor naar de achtergrond te verdwijnen.

Want de gehele wet is vervult in een uitspraak; heb uw naaste lief als uzelf. Maar, wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden (Galaten 5:14:15).

Eenheid in de gemeente komt door geestelijke volwassenheid van de leden. Tegelijkertijd ontstaat groei naar volwassenheid door eenheid, deze twee zijn altijd met elkaar verbonden.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen (Rom. 12:2).

Gezindheid vernieuwen ook in de gemeente ons inzicht, gedachten, mening, onze zienswijze over dingen. Ik zeg dat niet, de Here zelf zegt het.

Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld wanneer u afgunstig en verdeeld bent , dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? (1 Kor. 3:1-5)

In de wereld hebben ze ook hun eigen zienswijze en ieder zijn eigen leringen of niet?

Wanneer de een zegt: ik ben van Paulus en de ander: ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere?
Met hun eigen doctrines, want dat wordt hier bedoeld. Wat is Apollos eigenlijk? en wat is Paulus?
Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken (maar wel door dat ene evangelie).

Eenheid zit niet in allerlei leerstellingen waardoor de ene gemeente zich onderscheidt van de ander.

 

EXCLUSIVITEIT

Dit veroorzaakt juist verdeling. wij moeten allemaal eerlijk zijn en kijken wat zegt mijn Vader.

Maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat eens (eenmalig) en altijd aan de heiligen is overgeleverd (Judas:3).

Wat is dan overgegeven aan ons? Dat ene ware evangelie betreffende onze redding, want dat geloof in Hem bindt ons samen in dat ene lichaam. Een oorspronkelijk geloof in Christus Jezus. Het ware evangelie dat eenmalig door Paulus aan de heidenen is overgeleverd en verkondigd.

Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem aan de heidenen zou verkondigen (Galaten 1:16).

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad, blijf in Mijn liefde (Joh. 15:9).

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad (Joh. 15:12).

 

Als iemand jou vraagt: van welke kerk ben jij? geef dan het zuivere, het Bijbelse antwoord: Ik ben van Christus’ gemeente, Zijn gemeente, want ik maak deel uit van Zijn lichaam. Ik hoor bij de gemeente die God met zijn Eigen bloed heeft gekocht. Waar ik ook ben, daar is ook de gemeente.

 

 


Zondag 25 maart 2018

 

Is een veranderde levensstijl het bewijs dat je gered bent?

 

Er zijn veel leraren, pastoors, onderwijzers, christenen die zeggen; wel als je echt bekeerd bent dan MOET er een veranderde levensstijl zichtbaar zijn in jouw leven. We moeten zien of jij ook vrucht draagt/voorbrengt in jouw persoonlijke leven. Heb jij vruchten voor Jezus, want daaraan kun je zien of je ook echt gered bent, of niet? En dan zeg ik: ja dat is ook goed. Want je was verloren en nu ben je gered, dus er zou  een verandering moeten plaatsvinden in je leven. De Heilige Geest komt in je dus er zou inderdaad een verandering moeten zijn.
Maar heel veel christenen die rondlopen en jou vragen of jouw leven ook echt is veranderd; vreemd genoeg kijken ze naar dingen, waarvan zij zelf denken dat dat de veranderingen zouden moeten zijn in plaats van te kijken naar, wat de bijbel zegt, over wat zou moeten veranderen. dus we gaan kijken wat die vrucht/verandering is volgens de bijbel.

We gaan kijken naar Mattheus 7:15 – Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Interessant wat hier wordt gezegd. Uiterlijk, naar buiten toe, voor het oog, zou je zeggen, zijn het medeschapen, ze doen goede werken in de naam van JEZUS maar innerlijk, van binnen, zijn het roofzuchtige wolven.

Mattheus 7:16 – Aan hun vrucht zult u/jullie hen herkennen.
Dus Jezus zegt: kijk naar hun vruchten. Maar wat zijn dan die vruchten?

Nu slaan we een stukje over want dit is wel duidelijk. Matheus 7:22-23 – Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere Heere hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw naam vele krachten/wonderen gedaan. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: IK heb u NOOIT gekend NOOIT ga weg van Mij u die de wetteloosheid werkt.

Hier hebben we dus mensen die in Zijn naam goede werken hebben gedaan en Jezus stuurt ze toch naar de hel. En de context is dat ze slechte vruchten hadden, hun werken waren slecht. Hoe kan dat nou?

Nogmaals, er zijn christenen/mensen die zeggen: wel als je werkelijk gered bent, bekeerd, dan moet! er vrucht zijn in je leven, want, zeggen die mensen, de Bijbel zegt dat men aan de vrucht de boom herkent. En dan hoor je ze vaak zeggen: ik weet of ik echt gered en nu een christen ben, want mijn leven is veranderd: ik vloek niet meer, ga nooit meer naar die party’s, ik lieg niet meer, ga elke zondag naar de gemeente, neem geen drugs meer, ben niet meer steeds dronken, ben veel liever geworden naar mijn medemens, bedrieg mijn man/vrouw niet meer. Noem maar op. En dat is ook goed, daar is niks mee, geweldig. Amen.

Maar wat zegt God in Zijn Woord? Wel, volgens Zijn Woord kun je een veranderde levensstijl hebben, goede dingen in de naam van de Heere doen voor je medemens, maar in de ogen van God toch verloren zijn. Je levensstijl veranderen betekent niet dat je gered bent. God in Zijn Woord zegt, dat er iets moet plaatsvinden, innerlijk/van binnen, in ons. Want redding is iets volgens Gods Woord, dat plaatsvindt van binnen. Mensen draaien alles om, die beoordelen hun levensstijl op basis van wat zij uiterlijk/naar buiten doen. Maar de Here zegt nee, redding vindt innerlijk plaats. De Vader heeft nooit behagen gehad in de werken van mensen.

Jesaja 64:5 – Wij allen zijn onrein geworden onze/ jou gerechtigheid is als een kleed van een menstruerende vrouw; dat is het beste wat jij en ik God kunnen bieden in onze beperkte rechtvaardigheid.
Ook na jouw bekering redden jouw werken jou niet!! Vergis je daar niet in.

Johannes 6:28-29 – Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in Hem die Hij gezonden heeft.
Zijn volbrachte werk redt jou!

2 Kor 5:17 – Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden.
Alles!  is nieuw geworden, niet alleen maar sommige dingen.

Dus als je een wedergeboren kind wordt van God, verandert alles. Dus ja, er zouden dingen moeten veranderen in je leven. Wel, wat zou dan moeten veranderen? Wat gebeurt er als iemand zich bekeert en in het volbrachte werk van Jezus gaat geloven? God gaat niet jouw leven op orde brengen en de rotzooi en rommel voor jou opruimen, dat doet Hij niet. Het is goed dat jij dat doet wanneer jij gered bent in Christus, door geloof. Maar de Heilige Geest komt door geloof in jou en verandert jou van binnen! bovennatuurlijk, niet uiterlijk.

En dan heb je van die mensen die altijd maar kijken naar de buitenkant! weet je wel, vruchtinspecteurs! Maar zij kijken niet naar datgene waarvan God spreekt, de vrucht van binnen.

Lukas 17:20-21 – En toen Hem door de farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij en zei: het Koninkrijk van God komt niet! op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar want zie, het koninkrijk van God is binnen in u.
Welk koninkrijk? Het koninkrijk van boven. Jij bent door jouw geloof in Hem deel gaan uitmaken van Gods koninkrijk dat boven is. Jij gaat daar na dit leven ook naar toe.

Efeziërs 2:6 – En heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen.

1 Petrus 2:11 – Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn.
Jouw thuis is boven bij de Here.

Filippenzen 3:20 – Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus.
Daarom zegt Jezus: het koninkrijk Gods is in jou. Dus redding vindt plaats in jou, niet zichtbaar, niet van buiten. God kijkt naar wat in jou zit, de herboren mens door geloof in Jezus, daar kijkt God naar.

Filippenzen 1:6 – Ik ben ervan overtuigd dat Hij die die dit goede werk bij u/in u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
“In u” moet hier staan, dat is de juiste vertaling.
Zie je, het is Zijn werk, jij kunt nooit roemen.

Dus wanneer God jou redt, vindt er een werk van de Heilige Geest plaats in jou. En dat werk zal God voltooien. Dus God begint een werk in jou, en dat moet van binnen naar buiten komen. Helaas richten velen zich alleen op de buitenkant. Kijk eens hoe goed ik mijn leven op orde heb, maar van binnen zijn ze nooit veranderd. Dat was ook het probleem met de farizeeën, deze mensen vertrouwden puur op hun werken voor hun redding. Maar alleen het werk van Jezus redt en kan jou weer leven geven.

De Bijbel zegt dat er is iets wat God de vrucht van de Heilige Geest noemt. De Heilige Geest komt in jou en verzegelt jou in Christus. Dat is de vrucht van God in de nieuwe mens. Dat is de bepalende factor of iemands leven ook echt is veranderd. Wat is die vrucht van de Heilige Geest?

Galaten 5:22-23 – Maar de vrucht van de Geest is: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, en goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Dit is de vrucht waarvan God zegt: daar moet je naar kijken bij jezelf, want daar kijk Ik naar. Daarom zei Jezus tegen de farizeeën: jullie werken zijn compleet waardeloos. Want Jezus zag hun onveranderde innerlijke hart.

Galaten 5:25-26 – Wanneer de Geest ons leven leidt, want je bent door de Heilige Geest weer levend gemaakt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
De ware vrucht is wat God door de Heilige Geest in je hart heeft geplant, en dat zou naar buiten moeten komen. En niet zo van: kijk eens naar mijn goede werken/of hoe ik leef.

Redding is iets dat doet God in jou waardoor jouw HART verandert. Maar er zijn christenen die de vrucht van de Heilig Geest niet echt naar buiten toe uitdragen, kan dat? God zegt ja, terwijl zij wel gered zijn, wedergeboren en in Christus al een nieuwe schepping zijn. De Bijbel noemt dit vleselijke christenen, een christen die wel gered is, maar geen vrucht draagt.

1 Kor. 3:1-3 – Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot [geestelijke] mensen, ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan [kinderen] in het geloof van Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. en nu ook nog niet, want! u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, bent u nog verbonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander?

De Korintiërs waren zoals God dat noemt vleselijke christenen. Waren zij tot geloof gekomen? Ja. Hadden zij de Geest ontvangen? Ja. Waren zij gered? Ja.
In 1 Kor. 3:16 spreekt Paulus hier tegen de Korintiërs: Weet u niet dat u een tempel van God bent? En dat de Geest van God in uw midden woont?
Er speelde zich van alles af in de gemeente van Korinthe. Dat moet je maar voor jezelf lezen. Ze leefden als mensen van de wereld, niet als kinderen van God

Wat was nu het probleem? Ze waren nog steeds kleine baby’s. Ze leefden nog naar hun oude wereldse leven, het vlees. Zij richtten zich niet op de nieuwe identiteit die ze in Jezus hebben gekregen door geloof/wedergeboorte. Paulus had hun namelijk onderwezen, de basis gelegd. Maar zij hadden vanuit die basis verder moeten groeien. Maar toen Paulus anderhalf jaar later de gemeente weer kwam bezoeken, waren ze nog steeds kleine baby’s. Ze leefden nog steeds naar het vlees, niet naar de Geest, niet naar de nieuwe mens die zij al waren in Christus. Ze hadden nog altijd onderwijzers nodig die hun de babyvoeding moesten geven.

Een kind dat in een koninklijke familie is geboren, gaat naarmate hij groeit en ouder wordt, zich gedragen naar de identiteit/status die hij heeft geërfd van zijn ouders. Jij bent een koningskind van de Allerhoogste, GOD ZELF.

Efeziërs 1:5 – En Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden.
Volwassen worden in het geloof is een groeiproces, net als een kind dat groeit en leert. Jouw heiliging uitwerken, leven naar datgene wat je al bent in Christus gaat je hele leven lang door. Maar helaas zijn er christenen die nog steeds naar het vlees leven. Je hebt dan wel de Heilige Geest ontvangen bij je wedergeboorte, maar je bent nog steeds zoals Paulus helaas moest zeggen tegen de Korintiërs, een baby die maar niet wil groeien en volwassen worden.
Iedere gelovige is verantwoordelijk voor zijn eigen groei! Ja, je mag je laten helpen door leraren, onderwijzers, anderen in de gemeente, maar die kunnen jouw geestelijke leven niet bouwen. Dat doet de Heilige Geest zelf, maar jij moet je daar voor open stellen.

Filippenzen 2:13-14 – Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.
Maar je kunt het tegenhouden en dan kan de Heilige geest niet door jou heen werken, ook al ben je gered. Daarom zegt vers 14: doe alles zonder morren tegenspreken.

En als je leert leven naar de Geest zal het volgende gebeuren:

Efeziërs 2:8:9 – Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.

En dus geen gevolg van jouw daden (dus jouw werken redden jou niet, dat reddende werk heeft Jezus gedaan). Want Hij heeft ons  gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. En over die goede daden zul jij beloning ontvangen in de eeuwigheid.

Van binnenuit, uit een onzelfzuchtig hart de vrucht van de Geest voortbrengen.

Het is God die het willen en het werken in en door jou wil doen, maar jij moet je daarvoor openstellen.