Wat geloven wij?

Even vooraf

In de lange traditie van de Gemeente Gods-beweging die rond 1880 in Amerika ontstond, was het formuleren van een statuut of synodale verklaring taboe. Ook het noteren van namen in een ledenlijst was dat, omdat alleen God kan oordelen over wie in het ‘Boek des levens’ staan, dus echte christenen zijn en deelhebben aan de universele gemeente van God. De Bijbel was (en is) het enig gezaghebbende door God geïnspireerde boek en als enige richtinggevend voor je persoonlijke geloof en je relatie met God en je naaste en voor het leven in de (plaatselijke) gemeente.
De gemeente is de plaats waar christenen samenkomen om elkaar te vormen, te dienen, te steunen en samen te werken aan de grote opdracht die Jezus in Mattheüs 28 c.q. Markus 16 heeft gegeven.
In de discussie rondom onze identiteit als gemeente-beweging ontstond toch de behoefte in het kort een samenvatting te geven over wat we algemeen geloven, zodat degenen die met ons kennismaken snel vertrouwd raken met wie we zijn en wat we geloven. Het navolgende volgt nagenoeg de verklaring die door de theologen van de Church of God University in Anderson Indiana (USA) is ontwikkeld.
Het lijkt ons een goed uitgangspunt voor ons denken over de Bijbel en als gezamenlijke gemeenten in Nederland onderschrijven we dit als basis voor onze verkondiging.

 

Wij geloven in één eeuwige, heilige, en liefhebbende God die ons roept om te antwoorden in geloof. Daarom geven wij het volgende getuigenis van geloof in het besef dat het getuigenis van wat je christen zijn uitmaakt, moet beantwoorden aan de openbaring van God in de Bijbel. Hoewel we nooit in een kort document alles kunnen neerschrijven wat we geleerd hebben uit de Bijbel, verklaren we het volgende.

 

OPENBARING
God is algemeen geopenbaard in de geschapen orde en in het  menselijk geweten. Deze levende God heeft speciaal tot ons gesproken in het verbondsverhaal van de hele Schrift en zeer zeker in Jezus Christus.
We geloven in, respecteren en koesteren de Bijbel als het geschreven Woord van God en houden er aan vast dat de zesenzestig boeken van de protestantse Bijbelse canon de Heilige Schrift is. We geloven dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament nodig zijn om Gods openbaring te begrijpen. Beiden worden uitgelegd in het licht van de openbaring in Jezus Christus. De Bijbel is geïnspireerd door God en heeft volledige autoriteit en  geeft voldoende houvast voor de praktijk van het christelijke leven. Wij geloven verder dat de Bijbel historisch betrouwbaar is en dat zijn boodschap getrouw is bewaard in de opvolgende tekstoverleveringen.

We zijn blij dat het Bijbelse evangelie het goede nieuws is van Gods liefde voor onze wereld.

GOD
We geloven in één God in drie personen – Vader, Zoon en Heilige Geest –  die al het zichtbare en onzichtbare geschapen heeft  en uit chaos orde heeft gecreëerd. Ons hart is verheugd dat God ten volle is geopenbaard in Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God, die werd geboren uit de maagd Maria door de bezoeking van de Heilige Geest en die leefde op aarde als volledig mens en volledig God. Wij zijn dankbaar dat de Heilige Geest ons in alle waarheid leidt, ons overtuigt van zonde en ons tot Christus leidt,  betrekt in de gemeenschap met Christus en ons volmacht geeft voor ons christelijk getuigenis.

Wij aanbidden de enige, eeuwige drie-enige God!

 

GODS LIEFDEVOLLE PLAN VOOR ONS LEVEN
God is liefde. Wij erkennen dat wij allen gezondigd hebben en daarmee de relatie met God verbroken hebben., met onszelf, anderen en de hele schepping, maar danken voor Gods liefdevolle redding van zonde. We geloven dat Jezus Christus door Zijn voorbeeldig leven, offervaardige dood en lichamelijke opstanding de enig mogelijke en afdoende verlossing van onze zonde volbracht. Zoals de messiaanse profetieën al voorzeiden in het Oude Testament, stierf Jezus aan het kruis en stond op voor onze redding. Hij keerde terug naar de Vader om daar voor ons voorbede voor verzoening te doen. Gods werk van redding is geheel uit genade, niet door onze werken. Wij ontvangen deze grote redding als we door de overtuigende kracht van de Heilige Geest onze zonden belijden en geloven in Jezus Christus als Redder en Heer. We geloven dat we zeker zijn van onze redding zolang we trouw blijven aan Christus. We zijn dankbaar dat dezelfde kracht die Jezus uit de dood liet opstaan ons laat opstaan uit onze geestelijke dood, ons redt van de zonde om in dit leven Jezus te volgen en met Hem te leven tot in eeuwigheid.
We geloven dat het Gods wil is dat wij in heiligheid leven. Inderdaad, het is God die ons heilig maakt. Wij echter zijn geroepen om ons zelf beschikbaar te stellen als een levend offer, heilig en aanvaardbaar voor God voor de zaak van Gods roeping in de wereld. We begrijpen dat een heilig leven betekent dat we God en onze naaste van ganser harte liefhebben. Hoewel we het lijden niet hoeven te zoeken om het lijden, zijn we ervan overtuigt dat heiligheid zich verdiept door het niet te vermijden lijden in het leven. Verder nodigt Jezus ons uit deel te hebben aan zijn lijden voor de gevallen wereld.
We erkennen met de Schrift dat satan en demonen bestaan als geestelijke wezens in opstand tegen God. Maar we zijn dankbaar dat God alle zonde en kwaad heeft overwonnen en ons daarmee overwinning geeft voor nu en altijd.

Groot is de redding van onze God!

 

HET KONINKRIJK VAN GOD
Met dankbaarheid geloven we dat we het koninkrijk van God ervaren in het ervaren van Gods aanwezigheid, Zijn liefde en kracht in onze levens, in de gemeente, in de geschiedenis en in de hele schepping, nu en in de toekomstige voleinding.
We geloven dat Jezus de heerschappij van God voorleefde en een leven van verzoening en vrede verkondigde en daarmee de Wet en Profeten vervulde. In het koninkrijk van God zijn wij geroepen om rechtvaardig te leven, om vriendelijkheid te zijn en in nederigheid met God te wandelen.
We geloven dat God de zwakken en onderdrukten te hulp komt en tegen elke vorm van kwaad opstaat, ook als die gevonden wordt binnen de bestaande kerk. Als Gods volk zijn ook wij geroepen om gerechtigheid te doen en in te grijpen waar ongerechtigheid zich voordoet.
Wij kijken uit naar de voleinding van het Rijk van God op het ene en enige tijdstip dat onze Heer terugkomt. Dan zal Hij het laatste oordeel uitspreken en rechtvaardigen van onrechtvaardigen scheiden.

Ja, amen, kom Heer Jezus!

 

DE GEMEENTE
We geloven dat de gemeente de gemeenschap van de geredden is, het lichaam van Christus, het volk van God, gekozen door God om Zijn missie te volbrengen. In het begin schiep God de mensheid om partners in missie te zijn. Helaas, de mensheid faalde in dit partnerschap. In de loop van de tijd koos God Israël om alle volken te zegenen. Maar toen de tijd daarvoor rijp was, bracht God redding voor alle mensen door Jezus Christus. Tot het eind van de tijd  heeft God de gemeente als lichaam van Christus verkozen om discipelen te maken. Het is voor dit doel dat God de gemeente voortdurend hervormt zo dat deze steeds meer gelijk wordt aan het beeld van Christus.
We zijn dankbaar dat ter vervulling van Jezus’ belofte, God de Heilige Geest gaf op Pinksteren. We geloven dat het bewijs van deze vervulling de persoonlijke heiligheid van Gods volk is en haar toerusting voor de zending in de wereld. De Heilige Geest deelt een variëteit aan geestelijke gaven uit onder alle leden van de gemeente om de missie te volbrengen.
We geloven dat God alle mensen roept om te antwoorden in geloof op het evangelie van Jezus Christus waarbij ze dan leden worden van de universele gemeente van Christus. Met Christus aan het hoofd is deze gemeenschap het lichaam van Christus op de wereld. We geloven dat elke plaatselijke gemeente een weerspiegeling is van deze universele gemeente en dat het Gods wil is voor elke gelovige om een toegewijd lid te zijn van een plaatselijke gemeente.

In gehoorzaamheid aan God dopen wij gelovigen door onderdompeling als een teken van sterven in zonde en de opstanding in nieuw leven in Christus en deel heeft aan de opdracht van het volk van God. We vieren het avondmaal als een deelhebben aan en de verkondiging van de dood en opstanding van onze Heer, totdat Hij komt. We wassen elkanders voeten in opvolging van Jezus voorbeeld die de rol van een dienstknecht aannam door de voeten van de discipelen te wassen.  We zalven met olie in de naam van de Heer en bidden voor mensen om genezing.

We geloven dat ieder die zijn zonde belijdt en gelooft in Jezus Christus als persoonlijke Redder en Heer deel uitmaakt van de gemeenteerk van God. We zoeken wederzijdse verrijkende gemeenschap met ieder die dit persoonlijke geloof heeft. Ongeacht ras, cultuur en andere verschillen in de wereld zijn we bereid te werken aan de zichtbare eenheid van die ene gemeente die gebaseerd is op Bijbels geloof.
Onze God geeft kracht aan gelovigen om dienstbaar te zijn. Jezus leert ons om roeping en leiderschap te praktiseren naar Zijn voorbeeld van dienstknecht zijn, in plaats van het zoeken van positie of macht. We begrijpen dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om, in antwoord op Gods roeping, mannen en vrouwen met een gave aan te wijzen en toe te rusten voor  een verscheidenheid aan leiderschapsverantwoordelijkheden tot opbouw van het lichaam van Christus.

We prijzen God voor het voorrecht dat we mogen deelnemen in het leven van de gemeente!

 

AFSLUITENDE BEVESTIGING
In eerbied voor Christus als het hoofd van de gemeente willen we Bijbelse mensen zijn, een volk dat de drie-eenheid van God aanbidt, een volk dat veranderd wordt door de genade van God, een volk als het Koninkrijk van God, een volk dat toegewijd de enige, universele gemeente van God bouwt en een volk dat in Gods liefde zorg draagt voor de hele wereld.